Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)


วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
___________________________________________

ช่วงเช้า
การชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA) ให้กับทุกส่วนราชการ
08.30 – 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น.
กล่าวเปิดงาน โดย เลขาธิการ ก.พ.ร. (ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
10.00 – 10.45 น.
ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA) โดย ผู้แทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัสสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
10.30 – 10.40 น
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA) (ต่อ)
ช่วงบ่าย
การชี้แจงแนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA) ให้กับส่วนราชการที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดฯ
13.00 – 14.30 น.
กระบวนการในการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
โดย ผู้แทนจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.
การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ
(Service Level Agreement : SLA)
เอกสารประกอบ
การประชุม
  1. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) (ช่วงเช้า)
  2. เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) (ช่วงบ่าย)
  3. แบบฟอร์มการวิเคราะห์กระบวนการ SLA (แบบฟอร์ม A-E)
  4. แบบฟอร์มการจัดทำผังกระบวนงาน SLA
  5. แบบฟอร์มข้อตกลงระดับการให้บริการฉบับสมบูรณ์

___________________________________________

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2557 17:34:50 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2 เมษายน 2557 15:58:18
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th