Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / การประชุมชี้แจง กรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การประชุมชี้แจง กรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดและรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 – 12.00 น..
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
___________________________________________

09.00 – 09.15 น.
กรอบและหลักการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
(นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
09.15 – 09.30 น.
แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย ผู้อำนวยการกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย)
09.30 – 11.30 น.
รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาด้านการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดมิติภายนอก (09.30-10.30 น.)
  • รายการตัวชี้วัดพร้อมรายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  • คุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดมิติภายใน (10.30-11.30 น.)

  • การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  • การประหยัดพลังงาน
  • การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)
  • การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
11.30 – 12.00 น.
ถาม-ตอบ

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

***ไฟล์เสียงประกอบการประชุม***

___________________________________________

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 มีนาคม 2557 21:28:19 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 12 มีนาคม 2557 00:35:50
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th