Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / กำหนดการการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กำหนดการการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจา
ข้อตกลงและประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 11.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเบต้า 1 – 2 ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ
___________________________________________

11.30 – 13.00 น.
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน (บุปเฟต์นานาชาติ) ห้อง Cuisine Unplugged
13.00 – 13.30 น.
ลงทะเบียน
13.30 – 14.00 น.
กล่าวเปิดการประชุม เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบราชการ
โดย เลขาธิการ ก.พ.ร.
14.00 – 14.30 น
ชี้แจงกรอบการประเมินผล แนวทางการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น.
เสนอร่างตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

___________________________________________


       หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2557 21:29:40 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2557 00:25:18
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th