Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2557 / เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ
คำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีฯ พ.ศ. 2557

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ
คำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีฯ พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ A และ B ชั้น 4
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

08.30 – 09.00 น
ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 น
บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
โดย เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)
09.45 – 10.30 น
การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายนครเขตต์ สุทธปรีดา)
10.30 – 10.45 น
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.45 น.
การชี้แจงแนวทางการประเมินผลคุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement : SLA) และการสร้างความโปร่งใส
โดยผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร
11.45 – 12.00 น
ตอบข้อซักถาม
12.00 – 13.00 น
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น
การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยหน่วยงานเจ้าภาพ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยผู้แทนกรมบัญชีกลาง
การประหยัดพลังงาน โดยผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
14.30 – 14.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 น.
การชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยหน่วยงานเจ้าภาพ (ต่อ)
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยผู้แทน สำนักงาน ก.พ.ร.
รายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)

แบบฟอร์มที่ 1 รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ
แบบฟอร์มที่ 2 แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ
15.45 – 16.30 น.
ตอบข้อซักถาม

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 9 มกราคม 2557 22:06:29 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 มีนาคม 2557 23:27:17
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th