Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.)


นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ประธาน ค.ต.ป.
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนัก
งบประมาณ
กรรมการ
นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
กรรมการ
นายปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ
นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
กรรมการ
ศ. กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรโณ
กรรมการ
รศ.กุลภัทรา สิโรดม
กรรมการ
รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ
รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการและเลขานุการ
 
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
(ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2557 14:47:17 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2561 10:42:17
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th