หน้าหลัก ก.พ.ร.        |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2549-2556 / การปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ 2550

การปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ 2550

2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ส่วนราชการ
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
    
ปก
    คำนำ
    สารบัญ
    บทที่ 1
    บทที่ 2
    บทที่ 3_1
    บทที่ 3_2
    บทที่ 3_3
    ภาคผนวก
    ประเด็นการประเมินผลการประหยัดพลังงาน
        -
ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
     หลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลการพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

  
รายละเอียดตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณส่วนราชการ

จังหวัด
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
    
ปก
    คำนำ
    สารบัญ
    บทที่ 1
    บทที่ 2
    บทที่ 3_1
    บทที่ 3_2 
    บทที่ 3_3
    บทที่ 3_4
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    ประเด็นการประเมินผลการประหยัดพลังงาน
        -
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด

สถาบันอุดมศึกษา
  
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
   
ปก
    ปกรอง
    คำนำ
    สารบัญ
    บทที่ 1
    บทที่ 2
    บทที่ 3_1
    บทที่ 3_2
    ภาคผนวก
    ภาคผนวก 1
    ภาคผนวก 2
    ภาคผนวก 3
    ภาคผนวก 4
    ภาคผนวก 5
    ภาคผนวก 6
    ภาคผนวก 7
    ภาคผนวก 8
    ภาคผนวก 9
    ประเด็นการประเมินผลการประหยัดพลังงาน
          -
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา
    ประเด็นการประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชน
          -
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

  รายละเอียดตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา
  คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 
ข้อคำถามเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา

องค์กรมหาชน
  
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององค์การมหาชน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
   
ปก
    คำนำ
    สารบัญ
    บทที่ 1-2

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555 17:20:10 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2555 17:20:10
ศูนย์ความรู้
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

มติ ครม.และหนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th