googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

OPDC1 คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้มาศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบราชการ

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางระบบราชการไทยในอนาคต โดยมีนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายปรัชญา เวสารัชช

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09.-30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุม อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2560

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11

OPDC1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ พ.ศ. .... และ ประกาศ ก.น.จ. การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ เกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....

OPDC1 ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

OPDC1 นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลปกครอง
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลปกครอง นำโดยนายก้องภพ สุขกิจบำรุง ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ ได้นำ Mr. Léon Désiré ZALO ตุลาการแผนกคดีปกครองแห่งศาลฎีกา สาธารณรัฐโกตดิวัวร์

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ครั้งที่ 5/2560


OPDC1 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เกี่ยวกับรายงาน Doing Business
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.ร. คือ

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 9/2560 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยมี นายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 3 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันนี้ 25 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ (นางสาววิริยา เนตรน้อย) พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6

OPDC2
OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th