googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำ


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 9/2560 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 มกราคม 2561 เพื่อสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี สู่การบริหารราชการยุคใหม่ จำนวน 50 คน

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนายปรีชา วัชราภัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับกลุ่มกระทรวงด้านสังคม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 8 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 8 ครั้งที่ 2 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม สัมมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม สัมมนาเผยแพร่ผลการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของจังหวัดคณะที่ 11 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของจังหวัดคณะที่ 11 ครั้งที่ 2 โดยมี นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการยกระดับความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการยกระดับความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานการประชุม

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 7/2560
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 7/2560

OPDC1 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรื่องผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค” ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พร้อมหน่วยงานต่างๆ 18 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในงานสัมมนา "Digital Government Summit 2017“


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดของส่วนราชการ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยมีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมหารือ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) เพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมหารือ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) เพื่อการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

OPDC2
OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th