googleads
Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
OpdcSign

ข่าวเด่น ก.พ.ร. RSS
OPDC1 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


OPDC1 อธิบดีกรมศุลกากรได้เข้าหารือกับนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมศุลกากรกับศูนย์รับคำขออนุญาต
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรได้เข้าหารือกับนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมศุลกากรกับศูนย์รับคำขออนุญาตที่คณะรัฐมนตรี

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2561 โดยมี นายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร.

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Southeast Asia Center (SEAC) ซึ่งมีความร่วมมือกับ Stanford Center for Professional Development (SCPD), Stanford University จัดการอบรม เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบในการสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”


OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5

OPDC1 เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมพิธีตักบาตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมพิธีตักบาตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพร้อมกันนี้ได้นำข้าราชการร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5

OPDC1 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (ผู้นำกลุ่ม ป.ย.ป.) นำผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. (กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(กลุ่ม ป.ย.ป.) และกลุ่มวิชาการ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการOPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแผนดำเนินการโครงการร่วมกับผู้บริหารหรือผู้แทนของส่วนราชการ

OPDC1 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และแผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. ในประเด็นการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี

OPDC1 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ 1 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุม

OPDC1 เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง
เมื่อวันนี้ (28 ก.ค.61) เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ตลอดจนเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

OPDC1 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ

H


HomeControl1  HomeControl2  HomeControl3
HomeControl4  HomeControl5  HomeControl1
HomeControl6  HomeControl5  HomeControl9HomeControl10  HomeControl11  HomeControl8HomeControl4  HomeControl7  HomeControl12
H1 รายงานประจำปี 2555

H2
H1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

H2
H3
แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

H4
เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

H4
H5


OPDC2
OPDC3
OPDC4
OPDC4
OPDC4
OPDC5
OPDC6
OPDC7

OPDC8


Opdc Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th