หน้าหลัก ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |   Theme:

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ | ค้นหาข้อมูล  

ข่าวเด่น ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม ASEAN Video Conference: Service Improvement
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุม
วีดิทัศน์ทางไกลเรื่อง Service Improvement: OPDC and Philippines เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงาน Civil Service Commission จากประเทศฟิลิปปินส์

การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติ ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไปนั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมค่าย “รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น”
ในวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแสนปาล์ม
เทรนนิ่งโฮม จังหวัดนครปฐม สำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกิจกรรมค่าย “รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ขึ้น โดยมี
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน
ในพิธีเปิด

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดเสวนาฯ แนวทางสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน โดยมี นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดการประชุม

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2559
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ภาคใต้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558” ภาคใต้

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.ก.พ.ม.) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายสุรพล นิติไกรพจน์ เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
ผลการศึกษา การชำระค่าธรรมเนียม แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ ผลการศึกษาแนวทางการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ  (Doing Business)

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง รายงานการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)

สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เตรียมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00

สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมินยืนยัน
ผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะทำงานตรวจประเมินได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินยืนยันผลการดำเนินการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2559 (ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม) ของกรมส่งเสริมการเกษตร

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เรื่อง รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ”

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 สิงหาคม 2559
เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประกวด
“เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation”

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประกวด“เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” โครงการรณรงค์สื่อสารเสริมสร้างธรรมาภิบาลต้านทุจริต ในหัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ
“การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล” โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กันยายน 2559    
    
        
รายงานประจำปี 2555

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (ส่วนราชการ)
คู่มือสำหรับฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (จังหวัด)
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่อง แนวทางการสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557(จังหวัด)
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การชี้แจงภาพรวมแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานการตรวจสอบภายใน
เอกสารประกอบการสัมนาการชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือการสอบทานรายงานการเงิน
เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 28 เมษายน 2557
การประชุมสัมนาเวทีปัญญา สัมนาวาที ครั้งที่ 24 เรื่อง สรรค์สร้างภาครัฐไทยก้าวไกลสู่สากล รางวัล United Nation Public Service Award วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
vdo1 vdo2 vdo3 vdo4 vdo5 vdo6 vdo7

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 22เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


 1
 2
 3
 4
 5


Service Excellence Creativity Simplicity Agility Public Value Integration Collaboration Integrity Readiness for ASEAN 2558

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

    Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  Webmail | Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 
| การปฏิเสธความรับผิดชอบ
สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th